Kodigo ng Kurso: JPRIZAL/KASPIL1
Titulo ng Kurso: Pag-aaral sa Buhay, mga Akda at Nagawa ni Dr. Jose Rizal
Prerekwisito:  wala
Prerekwisito sa:  wala
Uri ng Kurso:  Batayang kurso  

Deskripsyon:  

 Isang kritikal  na pag-aaral at pagsusuri sa buhay, mga akda at nagawa ni Dr. Jose Rizal  mula pagkabata hanggang sa siya ay itanghal na isang bayani.  Ang kurso ay alinsunod sa itinatadhana at diwa ng Batas Rizal (R.A. 1425, 1956) na naglalayong matugunan ang pangangailangan ng pangkasalukuyang panahon na mapagtibay ang damdaming makabayan ng mga mag-aaral. 

Mga Layunin ng Kurso

  1. Kilalanin ang mga pangunahing datos at KASPIL1 historikal mula sa panahong pre-kolonyal hanggang sa panahon ng Rebolusyong 1896;
  2. Mailarawan ang kalagayan at pagbabagong pulitikal, ekonomiko, sosyal, at  kultural sa panahon ng kolonyalismong Espanyol na may diin sa ika-19 na dantaon na siyang panahong ginalawan ni Rizal;
  3. Masuri ang pagkabuo at  pagbabago sa pagkatao, paniniwala at pilosopiya ni Rizal  sa konteksto ng kanyang panahon;
  4. Maipaliwanag ang naging kontribusyon ng pambansang bayani sa pagpapaunlad ng nasyonalismong Pilipino;
  5. Mapagtibay ang damdaming makabayan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagpapaunawa sa mayaman at maipagmamalaking nakaraan ng bansang Pilipinas at  kadakilaan ng mga bayaning Pilipino sa pangunguna ni Rizal; 
  6. Malinang ang mapanuring pag-iisip ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng prosesong historikal; 
  7. Mailahad ang iba’t-ibang  diskurso at perspektibo sa pag-aaral sa buhay, mga ginawa at sinulat ni Rizal; 
  8. Mataya ang kaangkupan at kahalagahan ng pag-aaral sa buhay, mga ginawa at sinulat ni Rizal sa kasalukuyang panahon.  

Mga Pamamaraan sa Pagtuturo

 

1.      Partisipasyon ng mga estudyante sa talakayan sa klase

2.            Diskusyong pampangkat kung saan susuriin ang ilang mga akdang sinulat ni Rizal at iba primaryang dokumento      

3.            Panonood ng piling dokumentari at pelikula

4.              Pagpapabasa sa mga estudyante ng mga akdang makatutulong sa pagtaas ng kamalayang makabayan at pag-unawa sa mga puwersang nakatulong sa paghubog sa kasaysayan ng Pilipinas

5.      Malayang pananaliksik

  Mga Pangangailangan

 

1.       Aktibo at makabuluhang partisipasyon sa klase (pagsagot, pagpasok at pakikilahok sa talakayan )

2.    Maikli at mahabang pagsusulit

3.      Eksameng midterm/final

4.      Proyektong pang-indibidwal/pangkatan

5.    Pag-uulat/presentasyon sa klase

6.    Mga papel (term/ reaction paper)

Sistema ng Pagmamarka                                                    Porsyento sa Grado

 

            Eksameng Midterm/final                                                   50%

            Partisipasyon sa klase                                                           10%

            Maikli at Mahabang Pagsusulit                                               10%

            Proyekto sa klase                                                                  20%

            Mga Papel (research/reaction paper)                                      10%

                                                                                                      _______

                                    Kabuuan                              100%  

  Balangkas at Iskedyul ng Talakayan:

 

Sesyon

Bilang

Mga    Layunin

Mga Paksa

Mga Istratehiya sa Pagtuturo

Ebalwasyon

Mga Sanggunian

 I.  Introduksyon: Pagsasakonteksto sa Kursong JPRizal  (1 1/2 linggo)

Una at Ikalawang Linggo

1.      Maipaliwanag ang batayang katwiran ng kurso.

2.      Maipahayag ang mga layunin ng kurso .

3.      Mabalangkas ang mga nilalaman ng kurso

4.       Mailahad ang mga patakaran at mga pangangailangan ng klase at sistema ng pagmamarka

5.       Maipakita ang kahalagahan ng pag-aaral sa buhay, mga sinulat at nagawa ni Rizal sa kasalukuyang panahon.

6.       Matalakay at maisakonteksto ang pagkakapatibay ng Batas Rizal

7.       Maanalisa ang mga kontrobersya sa pagkapili kay Rizal bilang pambansang bayani.

A.      Mga Layunin at Panganagailangan ng Kurso

B. Ang Batas Rizal (R.A. 1425, 1956)

C. Ang kahalagahan ng pag-aaral sa buhay, akda at ginawa ni Rizal

D. Ang kurso sa konteksto ng kasaysayan bilang agham panlipunan

E. Ang Pagpili kay Rizal bilang pambansang bayani.

Group Discussion

 

Lektyur-talakayan

 

Pagsusuri ng Dokumento: Batas Rizal (RA 1425)

 

 

Aktibong pakikilahok/graded

recitation

Batas Rizal (RA 1425)

 

Constantino, Renato. Veneration Without Understanding.

 

Diokno, Jose. “Rizal for Today”  nasa A Nation for our Children.

 

Malay, Armando. Veneration With Understanding.

 

Pascual, Ricardo,”Rizal’s Philosophy of History” in Rizal on His Centennary

II.  Si Jose Rizal  Bilang Isang Phenomenon, Pagsasakonteksto sa Kanyang Panahon: Ang

Pilipinas sa  Ilalim ng Kolonyalismong Espanyol (5 1/2 linggo)

Ikalawa at Ikatlong  Linggo

1. Mailarawan ang lipunang Pilipino bago dumating ang mga Espanyol

2. Matukoy ang mga salik na pangkapaligiran at kultural na nakaimpluwensya sa paghubog ng lipunang pre-kolonyal

3. Makapaglahad ng mahahalagang pangyayaring naganap sa Pilipinas bago ang pananakop ng mga Espanyol

4. Matalakay ang naging pananaw ni Rizal sa lipunang Pilipino bago ang pananakop ng mga Espanyol

A.   Si Rizal at ang Pagbubuo ng Sinaunang Pamayanang Pilipino

1.  Mga teorya ng pinagmulan ng unang tao sa Pilipinas

2.  Ang pagdating at paglaganap ng Islam sa Pilipinas

3. Ang lipunang Pilipino bago ang pagdating ng mga Espanyol

 

 

Kultural na Pagtatanghal/Socio-drama/pag—uuulat na pampangkat

 

Pangkatang Gawain: Pagsusuri ng Dokumento: Chau Ju Kua

 

Panonood ng Dokumentari: Tuklas Sining

 

Lektyur-Talakayan

Reaction/Integration Paper

 

Pag-uulat/

pagtatanghal sa klase

 

Graded Recitation/akti-

bong pakikilahok

 

 

 

 

 

 

Agoncillo, Teodoro. Ang Pilipinas at ang mga Pilipino: noon at ngayon. Quezon City: Garotech Publishing, 1980, pp. 1-60.

 

Bellwood, Peter. “Austronesian Prehistory in SEA: Homeland, Expansion, and  Transformation,” The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives, 96-111.

 

Chau Ju Kua. “An Account of Various Barbarians”.

 

Jocano, F. Landa. “Questions and Challenges in Philippine Prehistory:” Historical Bulletin.

 

Solheim, Wilhelm. “Nusantao Hypothesis: The Origin and Spread of Austronesian Speakers,” Asian Perspective 26 (1984-1985), 77-88

 

Video Dokumentari:

Tuklas Sining

 

JPR. Tungkol sa Katamaran ng

mga Pilipino

 

Ikaapat  at Ikalimang Linggo

1.Maipaliwanag ang mga sanhi ng pagtungo ng mga Espanyol sa Pilipinas.

2.Matalakay ang

mga pagbabago sa sistemang pulitikal,

pang-ekonomiya, panlipunan at kultural  noong panahon ng pananakop ng mga  Espanyol

3.Matalakay ang mga patakarang kolonyal na ipinatupad sa

pananakop ng mga Espanyol

4.Mataya   ang epekto ng mga patakarang kolonyal sa buhay ng mga Pilipino.

B. Ang Pilipinas sa Ilalim ng kolonyalismong Espanyol

1. Kolonisasyon at  ebanghelisasyon tungo sa konsolidasyon at integrasyon 

2. Balangkas ng pamahalaang kolonyal sa Pilipinas

3. Mga patakarang pang-ekonomiya  at  panlipunan ng Espanya sa Pilipinas

4.Ang transpormasyon ng lipunang Pilipino sa ilalim ng pananakop ng Espanya 

 5. Bahagyang hispanisasyon (partial hispanization)

Kultural na Pagtatanghal/Socio-drama/pag—uuulat na pampangkat

 

Pangkatang Gawain:

Pagsusuri ng Dokumento/

Pag-uulat sa klase

 

Panonood ng Dokumentari: Tuklas Sining

 

Lektyur-Talakayan

 

 

Pagtatanghal na Kultural/

Pampangkat

 

Maikling pagsusulit

 

Graded recitation/aktibong pakikilahok

 

 

Agoncillo, pp. 61-125.

 

Cushner, Nicholas P. Spain in the Philippines: From Conquest to Revolution. Quezon City: Ateneo de Manila University, 1973, pp. 101-152

 

Del Pilar, Marcelo. Monastic Supremacy in the Philippines.

 

JPR. Ang Pilipinas sa Loob ng Sandaang Taon, Tungkol sa Katamaran ng mga Pilipino, Sa Mga Kababayang Dalaga sa Malolos, Noli, Fili

 

Video Dokumentari: Tuklas Sining

Ikaanim at Ikapitong Linggo

1.Matukoy at maipaliwanag ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa pagsibol ng nasyonalismong Pilipino.

2. Maanalisa ang katangian ng nasyonalsimong  Pilipinong sumibol sa panahon ng kolonyalismong Espanyol

3.Matalakay ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Espanyol

4. Mailahad ang mahalagang pangyayaring naganap sa panahon ng Rebolusyong 1896

 

C.Ang Pagkabuo ng Bansang Pilipino

 1.Mga salik sa pagsibol ng nasyonalismong Pilipino

2. Ang pagbubukas ng Pilipinas sa kalakalang pandaigdig at ang pagsisimula ng  panggitnang-uri

3. Ang Kilusang Sekularisasyon at ang pagbitay sa Gomburza

4. Ang Kilusang Repormista at ang hangaring maging probinsya ng Espanya

5.Ang Rebolusyong Pilipino ng 1896  at ang pagbubuo ng bansang Filipino

 

 

Kultural na Pagtatanghal/Socio-drama/pag—uuulat na pampangkat

 

Lakbay-Aral: National Museum, Luneta, Fort Santiago, Intramuros, Bahay-Tsinoy

 

Pagsusuri ng Dokumento: La Solidaridad, Kartilla ng Katipunan

 

Pagbasa ng Tula: Pag-ibig sa Tinubuang Lupa

 

Pakikinig ng Musika: Musika ng Katipunan at Rebolusyong 1896

Lektyur-

Talakayan

Integration/

Reaction/Reflection  Paper

 

Maikling pagsusulit

 

Aktibong pakikilahok

Agoncillo, 126-233.

 

_________. The Revolt of the Masses: The Story of Bonifacio and the Katipunan. QC: UP, 1956.  276-298.

Fast, Jonathan at Jim Richardson. Roots of Dependency: Political and Economic Revolution in the 19th Century Philippines. 1979, 55-94.

 

Pascual, Ricardo.

“The Background of Heroes Life” in The Philosophy of Rizal, 1-39

 

 

 

 

Ikawalong Linggo                                                                      Eksaminasyong Midterm

III.  Si Jose Rizal Bilang Teksto: Pag-aanalisa sa Paghubog sa Pagkatao, Paniniwala at Pilosopiya

    ni Rizal sa Konteksto ng Kanyang Panahon Ayon sa Kanyang mga Sinulat at Ginawa

(3 1/2 linggo)

Ikawalo,

Ikasiyam, Ikasampu at Ikalabing-isang

Linggo

1.Matukoy at matalakay ang mga salik at mga pangyayari sa buhay, pamilya at lipunang ginalawan ni Rizal na nakaimpluwensya  sa paghubog ng kanyang pagkatao at paniniwala .

2. Masuri ang pagkahubog at pagbabago sa pagkatao, paniniwala at pilosopiya ni Rizal ayon sa kanyang mga sinulat at ginawa

3. Mailahad  ang pananaw at paninindigan ni Rizal sa mga isyung pampulitika at panlipunan

4. Mabigyang linaw ang mga kontrobersya sa pagkatao, paniniwala at paninindigan ni Rizal sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanyang mga akda

A. Kapanganakan, pamilya at uring pinagmulan: pinagmulan ng ilustradong Rizal

 

1. “Sa Aking mga Kabata”

 

B. Ang pag-aaral sa Ateneo Municipal at UST: paghubog ng pagiging humanista at pagsisimula ng “hispanisyon”  ni Rizal

 

1.“Mga Alaala ng Isang Mag-aaral sa Maynila”

2.“Sa Kabataang Pilipino”

 

C. Ang unang pangingibang bansa: ang repormistang Rizal

1. “Pag-ibig sa Tinubuang Lupa”

2. “Noli Me Tangere”

3. “Pagpupugay sa Dalawang Pilipino”

 

 D. Ang pangalawang pangingibang bansa: ang radikal na Rizal

 1.  “El Filibusterismo”

 2.“Ang  Pilipinas sa Loob ng Sandaang Taon”

 3. “Tungkol sa Katamaran ng mga Pilipino”

 4.  ‘Sa Mga Kababayang Dalaga sa Malolos”

 

E.Pagsasabuhay ng mga sinulat at paniniwala

 

1. La Liga Filipina

2.Si  Rizal sa Dapitan

 

 F. Paglilitis at Kamatayan: rebolusyonaryo o repormista pa rin

1.  “Pagtatanggol sa sarili sa Fort Santiago”

2.“Pamamahayag sa ilang Pilipino”

3.“Pahimakas”

Panonood ng Dokumentari: Jose Rizal: Ang Buhay ng Isang Bayani/ Jose Rizal ni Marilou Diaz-Abaya

 

Pagsusuri ng Dokumento: Mga sinulat ni Rizal

 

Lektyur-talakayan

Reaction Paper

 

Maikling pagsusulit

 

Graded Recitation

 

Aktibong Pakikilahok

Guerrero, Leon Ma. The First Filipino: A Biography of Jose Rizal. Manila:  National Historical Institute, 1963.

 

Africa, Bernabe, “The Political Views of Rizal” Rizal in Retrospect, 230-297.

 

Anderson, Benedict, “Forms of Consciousness in Noli Me Tangere,” Philippine Studies, 2003:505-529.

 

Daroy, Petronilo, “The Ideas of European Liberalism in the Fiction of Rizal” in Himalay, 376-395

 

Hornedo, Forentino. “Rizal and the 19th century European Philosohy.” Colloquia 2 (1994): 27-40

 

Pascual, Ricardo. “The Philosophy of Rizal,” in Himalay, 300-319

 

Quibuyen, Floro. “Toward a Radical Rizal”/”Rizal and the Revolution” in A Nation Aborted, 11-40;41-72. 

 

JPR. Tatalayin ang mga sinulat at ginawa ni Rizal na nasa hanay ng mga Paksa

IV.  Si Jose Rizal Bilang Diskurso/Interpretasyon: Mga Ibat-Ibang Perspektibo at Pag-aanalisa

kay  Rizal  ( 2 linggo)

Ikalabindalawa

At Ikalabintatlong

Linggo

1. Mailahad ang iba’t-ibang mga perspektibo at interpretasyon ukol kay Jose Rizal mula sa iba’t-ibang disiplina at paaralang pangkaisipan

2. Mabigyang linaw ang mga kontrobersya sa

pagkabayani ni Rizal at iba pang mga isyu ukol sa

pambansang bayani.

 

 

 

A. Si Jose Rizal bilang diskurso ng nasyonalsimo at kabayanihan

 

B. Si Jose Rizal mula sa pananaw ng Kilusang Milinaryan at mga nasa ibaba

 

C.  Si Jose Rizal bilang diskursong pampanitikan

 

D. Si Jose Rizal mula sa perspektiba ng iba’t-ibang

paaralang pangkaisipan: 

Structuralism, Hermeneutics,

Deconstruction,

Post-modernism  at iba pa.

 

Panonood ng Pelikula: Bayaning Third World

 

Graded Reciation

 

Lektyur-Talakayan

 

 

Reaction paper

 

Article review/kritik

 

Maikling pagsusulit

 

Graded Recitation/Aktibong Pakikilahok

Covar, Prospero.

”Ang Pagtanggap ng Kilusang Milinaryan kay Gat Dr. Jose P. Rizal,” in Himalay

 

Daroy, Petronilo,

“Politics as Literature,” in

Contrary Essays.

 

Ileto, Reynaldo, “Rizal and the Underside of Philippine History,” Himalay

 

Fernadez, Albina Pecson, “Kakaibang Pagbasa sa El Filibusterismo,” Himalay

 

Majul, Cesar, “A Critique of Rizal’s Concept of a Filipino Nation” in Himalay

Morales, Alfredo, “

 

San Juan, E. “Ideology, Class Conciousness, History”/“History and Revolution: Power, Knowledge, Agency in Rizal’s Discourse,” in Rizal in our Time

 

 

Ikalabing-apat    na  Linggo                                                                 Eksaminasyong  Final

               

 

Mga Babasahin at Sanggunian

 

I.          Si Jose Rizal Bilang Isang “Phenomenon”, Pagsasakonteksto sa Kanyang Panahon: Ang Pilipinas sa Ilalim ng Kolonyalismong Espanyol

                      Agoncillo, Teodoro. Ang Pilipinas at ang mga Pilipino noon at ngayon. Quezon: Garotech Publishing, 1980. pp. 61-233.     

________.   The Revolt of the Masses: The Story of Bonifacio and the Katipunan. Quezon City:  University of the Philippines, 1956. pp. 276-298

 

Bascara, Cornelio. Stories from the Margins. Manila: UST Publishing House, 2002.

 

Cushner, Nicholas P. Spain in the Philippines:  From Conquest to Revolution. Quezon City:             Ateneo de Manila University, 1973, pp. 101-152.

 

Fast, Jonathan and Jim Richardson. Roots of Dependency: Political and Economic Revolution in 19th Century Philippines. Quezon City: Center for Nationalist Studies, 1979; pp. 55-94.

 

Hornedo, Florentino H. “The French Revolution and the rise of Filipino Nationalism.” Unitas 66 (March 1993): 5-34

  

Jocano, F. Landa. Filipino Prehistory: Rediscovering Pre-Colonial Heritage. Metro Manila: Punlad Research House, Inc. pp. 37-78; 81-95.

 

Mactal, Ronaldo. Ang Pulitika ng Imperyalismo at ang Rebolusyong Pilipino, 1895-1902. Manila:DLSU Press, 2003.

 

Phelan, John Leddy.  The Hispanization of the Philippines Spanish Aims and Filipino Responses 1565-1700. Madison:University of Wisconsin, 1959. pp. 93-104; 137-152.

 

Robles, Eliodoro. The Philippines In the Nineteenth Century. Q.C., 1969.

 

Schumacher, John N., S.J.  The Propaganda Movement, 1880-1895. Manila: Solidaridad Publishing House, 1973.

 

____________________. The Making of a Nation: Essays on the Nineteenth-Century Filipino Nationalism. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 1991..

 

Scott, William Henry. Prehispanic Source Materials: For The Study of Philippine History, revised edition. Quezon City: New Day Publishers, 1984, pp. 12-62.

 

Zafra, Nicolas. “Rizal and his times.” Historical Bulletin 5, nos. 1-4 (Dec. 1961): 441-468.     

 

II.                 Si Jose Rizal Bilang Teksto: Pag-aanalisa sa Paghubog sa Pagkatao, Paniniwala at Pilosopiya

              ni Rizal sa Konteksto ng Kanyang Panahon Ayon sa Kanyang mga Sinulat at Ginawa                 

 

Agoncillo, Teodoro.  Ang Mga Pangunahing Tauhang Lalaki sa Mga Nobela ni Rizal Manila: Pambansang Komisyonng UNESCO sa Pilipinas, 1969.

           

Agoncillo, Teodoro. Rizal and the Philippine Revolution, Himalay , pp. 276-287.

           

Bernad, Miguel, S.J., “The Trial of Rizal,”  Philippine Studies, pp. 46-72.

 

Blumentritt, Ferdinand.. Critique of the Noli (L. Carballo, Trans.) Historical Bulletin (Rizal In Retrospect) 5 (1-4),(1961), 11-27.

 

Castrence, Pura Santillan. Women’s Characters in Rizal’s Novels. N.P.: Regal Publication, 1960.

 

“Maikling Talambuhay ni Rizal,” Mga Piling Babasahin sa kursong JPRIZAL, ed. Corpuz, Carmelita, Reynaldo Palma and Antonio C. Hila, pahina 41-52.

 

de la Costa, Horacio.  “Rizal as a Humanist.” Historical Bulletin (Rizal in Retrospect) 5 (1-4), (1963), pp. 169-176.

 

Guerrero, Leon  Ma. The First Filipino: A Biography of Jose Rizal. Manila: National Historical Institute. 

 

Reyes,Soledad. Ed. The Noli Me Tangere, A Century After: An Interdisciplinary Perspective. Quezon City: Phoenix Publishing House, Inc., 1987.

 

Totanes, Stephen Henry S. Historical Impact of the Noli Me Tangere and El Filibusteresimo. The Noli Me Tangere A Century after: An Interdisciplinary Perspective. Ed. Soledad S. Reyes. Quezon: Phoenix Publishing House, Inc., 1987.   

 

III.             Si Jose Rizal Bilang Diskurso/Interpretasyon: Mga Ibat-Ibang Perspektibo at Pag-aanalisa  kay Rizal

 

Agoncillo, Teodoro. “Ang Suliranin ng Pambansang Bayani.” Corpuz, Carmelita, Antonio C. Hila and Reynaldo Palma. Mga Piling Babasahin sa Kursong Rizal.

     

Anderson, Benedict. “Forms of Consciousness in Noli Me Tangere,” Philippine Studies:2003, 505-529.

 

De Ocampo, Esteban.  “Who Made Rizal Our Foremost National Hero?”   Gregorio F. Zaide and Sonia M. Zaide Jose Rizal: Life, Works and  Writings of a Genius, Writer, Scientist and National Hero. Manila: National Bookstore, Inc., 1984    

 

San Juan, E. “Existence and the Dialectics of Reason” in Rizal in Our Time, 17-35.