Kodigo ng Kurso: KASPIL2/PHILHIS
Titulo ng Kurso: Kasaysayan ng Pilipinas/Philippine History
Prerekwisito: JP RIZAL
Prerekwisito sa: mga kursong pang medyor sa kasaysayan
Uri ng Kurso: Batayang Kurso
 

Deskripsyon ng Kurso:

            Isang mapamunang pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas at ang kanyang mga institusyong pulitikal, ekonomiko, sosyal at kultural mula sa pagkatatatag ng Unang Republika  hanggang sa kasalukuyan ayon sa pananaw ng isang Pilipino. Tinatalakay nito ang pagkabuo, pag-unlad, at ang mga hinarap na suliranin ng bansang Pilipinas sa bawat yugto ng kasaysayan mula pananakop ng mga Amerikano. Sa kursong ito, maipapaalam sa mga mag-aaral ang prosesong historikal bilang isang disiplina ng agham panlipunan at sa napakahalagang papel nito sa pag-unawa at pagbibigay solusyon sa mga isyung kinakaharap ng bansa sa kasalukuyan.      

Mga Layunin ng Kurso:

1.       Ipaunawa ang kahulugan, lawak, lapit, metodolohiya at kahalagahan ng kasaysayan bilang isang disiplina ng agham panlipunan;

2.       Magabayan ang mga mag-aaral sa iba’t-ibang hakbang at pamamaraan sa  pagsusulat at pananaliksik pangkasaysayan;

3.       Masuri ang naging direksyon ng kasaysayan at historiograpiyang Pilipino sa pamamagitan ng pag-aanalisa sa mga akda ng ilang historyador na kumakatawan sa bawat yugto ng kasaysayan ng Pilipinas;

4.       Maipaunawa ang gamit at kahalagahan ng kasaysayan sa pag-unawa ng mga pangyayari sa kasalukuyan at sa pagbubuo ng damdaming makabayan;

5.       Kilalanin ang mga pangunahing datos at impormasyong historikal sa bawat yugto ng kasaysayang Pilipino na nakatulong o nakahadlang at nakapagpabagal  sa pagbubuo at pagpapaunlad ng bansang Pilipinas;

6.       Maipaliwanag ang mga motibo, sanhi at dahilan ng mga pangyayaring historikal at pag-unlad sa bawat yugto ng kasaysayan ng Pilipinas;

7.       Mailahad ang paninindigan sa mga isyung kontrobersyal sa kasaysayan ng Pilipinas at mga usaping panlipunan sa pamamagitan ng pagsusuring pangkasaysayan; at,

8.       Makabuo at makapaglahad ng mga panukala at alternatibong solusyon sa mga problema ng bansa sa pamamagitan ng paggamit ng metodo at pagsusuring pangkasaysayan.  

Mga Pamamaraan sa Pagtuturo

1.      Panayam

2.      Partisipasyon ng mga estudyante sa talakayan sa klase

3.            Diskusyong pampangkat kung saan susuriin ang ilang mga primaryang dokumento   

4.      Panonood ng piling dokumentari at pelikula

5.       Pagpapabasa sa mga estudyante ng mga akdang makatutulong sa pagtaas ng kamalayang makabayan at pag-unawa sa mga puwersang nakatulong sa paghubog sa kasaysayan ng Pilipinas

6.   Malayang pananaliksik

Mga Pangangailangan

1.       Aktibo at makabuluhang partisipasyon sa klase (pagsagot, pagpasok at pakikilahok sa klase)

2.      Maikli at mahabang pagsusulit

3.      Eksameng midterm/final

4.      Proyektong pang-indibidwal/pangkatan (proyektong oral history)

5.       Mga papel (term/reaction /reflection paper)

6.       Pag-uulat at presentasyon sa klase

7.       Lakbay-aral

Sistema ng Pagmamarka                                                    Porsyento sa Grado

            Eksameng Midterm/final                                                        40%

            Mga pag-uulat at presentasyon sa klase                                    15%

             Mga papel (Term paper/reaction paper/reflection paper)        15%

             Maikli at mahabang pagsusulit                                                  10%

             Mga panayam  (oral history)                                                       10%

            Partisipasyon sa klase                                                                  10%

                                                                                                             _______

                                    Kabuuan                                     100%

Teksbuk:

Agoncillo, Teodoro.  Ang Pilipinas at ang mga Pilipino: Noon at Ngayon. Quezon

City: Garotech Publishing, 1980.

            Schirmer, Daniel B. at  Shalom, Stephen R. The Philippines Reader: A History of       

                   Colonialism, Neocolonialism, Dictatorship and Resistance. Quezon City: Ken

                   Incorporated, 1987.

Balangkas at Iskedyul ng Kurso

Sesyon Bilang

Mga Layunin

Mga Paksa

Mga Istratehiya sa Pagtuturo

Ebalwasyon

Mga Sanggunian

Unang Linggo

 

* Maipaliwanag ang kahulugan  ng

kasaysayan bilang isang agham panlipunan

* Maipaliwanag ang kaugnayan ng  Kasaysayan sa iba pang disiplinang panlipunan

* Matukoy ang mga elemento ng kasaysayan

* Mailarawan ang gawain at katangiang dapat taglayin ng isang historyador

* Mailahad ang kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan sa pag-unawa ng mga pangyayari sa kasalukuyan at sa pagbubuo ng damdaming makabayan.

* Kahulugan at batayan ng kasaysayan

* Kasaysayan bilang isang agham panlipunan

* Kasaysayan at iba pang disiplinang panlipunan

* Mga elemento ng kasaysayan

* Ang Historyador

* Kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan

 

*Pangkatang Gawain: “Brainstorming” o “Concept Mapping” ukol sa kahulugan ng kasaysayan bilang isang agham panlipunan

* Debate

*Lektyur-talakayan

 

* Pag-uulat sa klase ng bawat pangkat

* Pagsulat ng reaction paper sa kahulugan at kahalagahan ng kasaysayan

 

Benjamin, Jules R. A Student’s Guide to History. Boston:

Bedford Books1998, pp. 1-18.

 

Daniels, Robert V. Studying History: How and Why. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1981, pp. 6-17; 32-41; 44-59.

 

    

Ikalawang Linggo

* Mailahad ang  pamamaraan o metodo sa pagsusulat ng Kasaysayan 

* Maipaliwanag ang iba’t-ibang pamamaraan sa pagsusuring pangkasaysayan (Methods of Historical Analysis)  

* Matalakay ang  kahalagahan ng interpretasyon sa pag-aaral at pagsusulat ng kasaysayan ng Pilipinas mula sa pananaw ng isang Pilipino

* Matukoy ang pamamaraan sa pagsusulat ng Kasaysayang Lokal at Pasalita

 

 

* Kahulugan ng Historiograpiya

* Mga pamamaraan o metodo sa pagsusulat ng Kasaysayan 

* Mga pamamaraan sa pagsusuring pangkasaysayan (Methods of Historical Analysis)  

* Ang kahalagahan ng pananaw sa Kasaysayan

* Kasaysayang Lokal at Pasalita

 

* Gawaing Pampangkat: Pagsusuri ng pahayagan, pagsusuri ng artikulo, pagsusuri ng dokumento

* Pananaliksik sa aklatan: Paggawa ng “Concept Diagnosis” sa Iba’t-ibang bukal o pinagkukunan sa kasaysayan

* Panayam sa isang nakatatanda ukol sa isang mahalagang pangyayari sa nakaraan

* Lektyur-Talakayan 

* Pag-uulat ng bawat pangkat

*  Written Report sa Gawain ng Bawat Pangkat

* Individual reflection paper sa naging karanasan sa pagsasabuhay ng metodong pangkasaysayan

Gottschalk,Louis.

Understanding History: A Primer of Historical Method. New York: Alfred A. Knopf, 1957, pp. 41-61; 86-117;139-171.

 

Constantino,Renato.The Philippines: A Past Revisited, pp.1-11.

 

Gealogo, Francis. “The Writing of People’s History in the Philippines,” Philippine Encyclopedia of the Social Sciences, 35-58.

Ikatlong Linggo

* Mailahad ang naging pag-unlad ng historiograpiyang  Pilipino

* Mailarawan ang katangian ng historiograpiyang Pilipino sa bawat yugto ng kasaysayan

* Matukoy ang mga salik na nakaimpluwensya sa pagsusulat ng mga historyador sa Pilipinas

* Makapagtaya ng mga akda ng ilang historyador na kumakatawan sa bawat yugto ng kasaysayan ng Pilipinas

* Kasaysayan ng Historiograpiyang Pilipino

* Katangian, sakop at nilalaman ng historiograpiyang Pilipino sa bawat yugto ng kasaysayan

* Mga salik na nakaimpluwensya sa pagsusulat ng mga Pilipinong historyador

* Mga Pilipinong historyador

* Panayam sa isang historyador

* Lektyur-talakayan

* Pagsulat ng isang komentaryo ukol sa pagsusulat ng kasaysayan ng isang historyador sa Pilipinas

* Maikling pagsusulit

Churchill, Bernardita. “History and Current Situation of the Discipline of History in The Philippines,” Philippine Encyclopedia of the Social Sciences, vol. II. Quezon City: Philippine Social Science Council, 1993, pp. 7-34.

 

 

Ikaapat na  Linggo

* Makapaglahad ng mahahalagang pangyayaring naganap sa panahon ng  Rebolusyong Pilipino ng 1896 at Digmaang Filipino-Amerikano

* Mapaghambing ang mga dahilan sa pagsisimula ng Rebolusyong Pilipino at Digmaang Filipino-Amerikano

* Maanalisa ang motibo ng pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas sa konteksto ng imperyalismo

* Mataya ang kahalagahan at kontribusyon  ng Rebolusyong Pilipino at ng pagkakatatag ng Unang     Republika ng Pilipinas sa pagbubuo ng bansa

 

* Rebolusyong Pilipino ng 1896

* Ang Unang Republika ng Pilipinas

* Ang Digmaang Espanyol-Amerikano at ang pagsakop ng Estados Unidos sa Pilipinas

* Ang Digmaang Filipino-Amerikano

* Kahalagahan ng Rebolusyong Pilipino at ng pagkakatatag ng Unang     Republika ng Pilipinas sa pagbubuo ng bansa

 

* Pagsusuri ng dokumento

*Pag-uulat/ Pagsasadula ng Ilang Mahahalagang Pangyayari sa Rebolusyong 1896

* Panonood ng pelikula: “Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon;” “Sakay”

* Lakbay Aral: Manila, Cavite, Bulacan

* Reaction Paper

* Maikling pagsusulit

* Graded recitation

 

Agoncillo, pp.  234-397.

________. Malolos: The Crisis of the Republic. Quezon City: University of the Philippines, 1960, 621-638.

               

Mactal, Ronaldo. “Ang Pulitika ng Imperyalismo at ang Digmaang Pilipino-Amerikano” nasa Kasaysayan (Set. 2001), 54-67.

 

Schirmer & Shalom, 8-19;

22-26; 38-44.

Ikalima at Ikaanim na   Linggo

* Mapaghambing ang layunin sa pananakop ng Amerika at Hapon

* Matukoy ang mahahalagang pangyayari at konseptong nabuo sa panahon ng imperyalismong Amerikano at Hapon sa Pilipinas

* Mapuna ang mga patakarang ipinatupad at ang naging pananakop ng Amerika at Hapon

* Mataya ang mabuti at masamang naidulot ng pananakop ng Amerika at Hapon sa Pilipinas

* Matukoy ang mga suliranin ng bansa na mauugat sa panahon ng pananakop ng Amerika at Hapon

* Masuri ang naging kasagutan ng mga Pilipino sa pananakop ng Amerika at Hapon

 

 

* Muling pag-agaw ng kalayaan: ang Pilipinas sa panahon ng Imperyalismong Amerikano at Hapon

* Layunin sa pananakop ng  Amerika at Hapon

* Mga patakarang ipinatupad ng mga Amerikano at Hapon

* Lipunang Pilipino sa panahon ng pananakop ng Amerika at Hapon

* Kasagutan ng mga Pilipino sa imperyalismong Amerikano at Hapon 

* Pakikipanayam sa mga Pilipinong nabuhay sa panahon ng pananakop ng Hapon

* Panonood ng peli- kula/dokumentaryo: “In Our Image, America’s Empire in the Philippines;”

* Pagtatanghal na Pampangkat: pagsasadula ng mahahalagang pangyayari sa panahon ng pananakop ng Amerikano at Hapon

* Lektyur-talakayan

* Pagsulat ng sanaysay

*Reaction paper

* Oral History Project

* Mahabang pagsusulit

Video documentary/

pelikula:In Our Image America’s Empire in the Philippines, Oro, Plata, Mata, Corregidor

 

Friend, Theodore. Between Two Empires. Q.C. 1969.

 

Agoncillo, 398-419

 

The Fateful Years. Vols. 1 & 2. Q.C.: R.P. Garcia Publishing, 1965.

 

Schirmer & Shalom, 45-49;

55-63; 69-84.

Ikapitong Linggo                                                                          Eksaminasyong Midterm

Ikawalong Linggo

* Mailarawan ang kalagayan ng Pilipinas matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig

* Maipaliwanag ang naging transisyon ng bansa mula kolonyalismo patungong neokolonyalismo

* Maipaliwanag ang kahulugan ng neokolonyalismo

* Maipaliwanag ang ugnayan ng neokolonyalismo at Elite Democracy bilang isa sa mga dahilan ng patuloy na kahirapan ng bansa

 

*Ang muling pagtatatag ng pamahalaang Komonwelt  
 *Ang transisyon mula kolonyalismo patungong neokolonyalismo
*Ang ugnayan ng neokolonyalismo at Elite Democracy
* Ang pagsisimula ng “two party system

* Mga suliranin pagkatapos ng giyera:rekonstruksyon, kolaborasyon,Kilusang Hukbalahap at iba pa

* Mga di-pantay na kasunduan sa Amerika at patuloy na Amerikanisasyon ng mga Pilipino

* Debate: Malaya na bang talaga ang Pilipinas?

* Talakayan/

* Roundtable discussion: Ano ang Neokolonyalismo?

* Reaction Paper/Sanaysay

* Aktibong Pakikilahok

 

 Agoncillo, 420-500.

 

Constantino, Renato. The Philippines: A Continuing Past, 1978., 151-344.

 

Karnow, Stanley. In Our Image: America’s Empire in the Philippines, 1989,  321-355.

 

Shalom, Stephen. The United States and the Philippines: A Study of Neocolonialism., 1986. pp. 1-187.

 

Schirmer & Shalom, 87-103

 

Ikasiyam na Linggo

* Mailahad ang pangkalahatang kalagayang pampulitika, pang-ekonomiya, sosyal at kultural mula 1946-1972

*  Mapaghambing ang mga suliranin at naging patakataran at programa ng administrasyon mula kay Roxas hanggang kay Marcos (1946-1972)

* Masuri ang paraan ng pamamahala ng bawat pangulo ng bansa

* Matasa ang kalakasan at kahinaan ng mga nagawa ng iba’t-ibang administrasyon

* Masuri ang  naging reaksyon ng mga Pilipino sa harap ng neokolonyalismo at kawalan ng pagbabago

* Matukoy ang mga konseptong nabuo sa panahon ng Ikatlong Republika

* Ang Pilipinas sa Ilalim ng Ikatlong Republika

* Ang administrasyon ni Manuel Roxas

* Ang administrasyon ni Elpidio Qurino

*Ang administrasyon ni Ramon Magsaysay

* Ang administrasyon ni Carlos Garcia

* Ang administrasyon ni Diosdado Macapagal

* Ang administrasyon ni Ferdinand Marcos

* Paggawa ng scrapbook o papel na pananaliksik: pagsusuri sa pamumuno ng isang pangulo ng bansa

* Presentasyon  sa klase

* Panonood ng dokumentari: “In Our Image, America’s Empire in the Philippines”

* Lektyur-Talakayan

* Pag-uulat sa klase

*Pagsusumite ng scrapbook o papel na pananaliksik

* Integration paper sa bawat ulat sa klase.

* Mahabang pagsusulit

Cortes, Rosario M. Philippine Presidents: 100 Years.QC: New Day Publishers, 1999.

 

Timberman, David. A Changeless Land: Continuity and Change in Philippine Politics, 1991, 33-72.

 

Schirmer & Shalom, 105-135; 140-143; 149-161.

 

 

Video documentary: In Our Image America’s Empire in the Philippines. Part II.

Ikasampung  Linggo

* Mailarawan ang pangkalahatang kondisyon ng Pilipinas sa ilalim ng Batas Militar

* Masuri ang iba’t-ibang pananaw sa dahilan ng deklarasyon ng Batas Militar

* Mailahad ang mga pagbabagong naganap sa panahon ng awtoritaryanismong konstitusyonal

* Matukoy ang mga terminong nabuo sa ilalim ng Batas Militar

*Masuri ang mga pangyayaring naging sanhi ng pagbagsak ng diktadura

* Matalakay ang naging kasagutan ng mga Pilipino sa diktadura

* Mapahalagahan ang mga aral na dulot ng Batas Militar

 

* Ang Pilipinas sa ilalim ng Batas Militar, 1972-1986

* Mga dahilan ng pagdedeklara ng Batas Militar

* Mga pagbabagong naganap sa panahon ng awtoritaryanismong konstitusyonal

* Ang pagbagsak ng diktadura

* Mga aral ng Batas Militar

 

* Panonood ng dokumentaryo:

“ Batas Militar”

* Pagsasagawa ng pakikipanayam sa mga kilalang personalidad o biktima ng Batas Militar

* Sociodrama/Role playing: “Ang Pilipinas sa Ilalim ng Batas Militar

* Reaction Paper

* Oral History Project

* Maikling pagusulit

 

Boyce, James K. The Political Economy of Growth and Impoverishment in the Marcos Era. Quezon City: ADMU Press, 1993, pp. 245-352.

 

Karnow, pp.356-433.

 

Schirmer & Shalom, 163-205; 210-234; 249-267; 275-326;  361-372

 

Video documentary:

Batas Militar

 

Timberman, 75-164.

 

Ikalabing-isang  Linggo

*Makapaglahad ng mga pangyayaring nagbigay-daan sa pagpapanumbalik ng demokrasya

*Matalakay ang mga dahilan at kaganapan sa 1986 People Power 1 at 2001 People Power II

* Maipaliwanag ang kahalagahan ng People Power

* Mailarawan ang mga mahahalagang pangyayari at konseptong nabuo simula 1986

* Mapaghambing ang mga suliraning kinaharap at mga naging patakaran ng administrasyong Aquino hanggang Macapagal-Arroyo

* Masuri ang kalakasan at kahinaan ng administrasyong Aquino hanggang Macapagal-Arroyo

 

* Ang Pilipinas Matapos ang People Power I sa EDSA,1986-kasalukuyan

* Ang administrasyon ni Corazon Aquino

* Ang administrasyon ni Fidel Ramos

* Ang administrasyon ni Joseph Estrada

* Ang administrasyon ni Gloria Macapagal-Arroyo

 

* Role playing /

sociodrama

* Paggawa ng scrapbook o papel na pananaliksik sa pamumuno ng isang pangulo ng bansa

* Presentasyon sa klase 

* Lektyur/Talakayan

*Pag-uulat sa klase

* Pagsusumite ng scrapbook o papel na pananaliksik

* Integration paper

* Mahabang pagsusulit

 

Timberman, 167- 373.

 

Ibon Facts and Figures, 1986-kasalukuyan.

 

Philippine Currents, 1986-1995.

 

Philippine Free Press, 1986-kasalukuyan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikalabindalawa at Ikalabin-tatlong Linggo

* Makapili ng isang sulirananin at isyung pambansa na gagawan ng isang papel na pananaliksik

* Maipakita ang paggamit ng metodo at pagsusuring

pangkasaysayan sa pagsasaliksik at pagbubuo ng papel

* Makapagtalakay ng isang suliranin at isyung pambansa sa pamamaraang historikal

* Makapipili ng makatwirang  paninindigan sa isang isyung panlipunan sa pamamagitan ng pagsusuring pangkasaysayan

 *Makabuo ng alternatibo at panukalang solusyon sa mga problema ng Pilipinas sa pamamagitan ng pamamaraan at pagsusuring pangkasaysayan

 

 

* Mga suliranin at isyung pambansa  mula sa pananaw at pagsusuring pangkasaysayan

* Mga isyu at problemang pampulitika

 1. Elite Democracy at iba pang isyung may kaugnayan sa pamahalaan at

pamamahala (governance)

 2. Kapayapaan at seguridad

 3. Ugnayan ng estado at simbahan

4.Kilusang

panlipunan

(social movements)

5. Pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa

* Mga Isyu at Problemang Pang-ekonomiya

1. Globalisasyon at ang pag-unlad ng Pilipinas

2. Ang pagkalubog ng Pilipinas sa utang

3. IMF/WB/ADB at ang pag-unlad ng Pilipinas

4. Ang mga Multinational/

Transnational Corporations at ang pag-unlad ng Pilipinas

5. Repormang agraryo at pambansang pag-unlad

*  Mga Isyung Panlipunan, Kultural at iba pa

1. Mga problemang panlipunan (kahirapan, OCW/OFW, brain drain,  pamilyang Pilipino, paglaki ng populasyon, kawalan ng trabaho, edukasyon, siyensya at teknolohiya, pagkasira ng  kalikasan, prostitusyon, at iba pa)

2. Mga problemang

kultural (globalisasyon at kultura, epekto ng kolonyalismo at colonial mentality sa   pagbubuo ng pambansang kultura at       pagkakakilanlan, pagbabagong kultural sa iba’t-ibang yugto ng kasaysayan )

3.  Mga isyung sektoral (kababaihan /

pangkasarian, pangkat etnolinggwistiko,

magsasaka, mangagagawa, maralitang tagalungsod, kabataan at iba  pa)

* Ang Pilipinas sa hinaharap: saan patutungo?

*Pagbubuo ng alternatibo at panukalang solusyon sa problema ng Pilipinas

 

* Gawaing Pampangkat: Case Study. Pumili ng isang isyung panlipunan. Gumawa ng isang papel na pananaliksik na ginagamitan ng pagsusuri at metodong pangkasaysayan. Kinakailangan itong iulat sa loob ng klase

(Paalala: Ang paksang pipiliin ay dapat may malapit na kaugnayan sa kurso)

 

* Panel discussion/Roundtable discussion: “Contemporary Issues and Problems in Philippine History”  

* Reaction paper

* Aktibong pakikilahok

* Lektyur-talakayan

 

* Papel na pananaliksik

* Pag-uulat sa klase

* Reaction paper

 

 

 

 

 

 

 

Ikabintatlong Linggo

* Mapahalagahan ang papel ng   kasaysayan bilang isang agham panlipunan  sa pag-unawa at paglutas sa mga suliranin ng bansa sa kasalukuyan at sa hinaharap

* Makalalahok sa mga isyung panlipunan batay sa karunungang natamo sa pag-aaral ng kasaysayan

* Maisabuhay ang pagiging isang “Christian achiever for God and Country” ayon sa mga aral na natutunan sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas

 

*  Ang papel at  kahalagahan ng kasaysayan sa pambansang pag-unlad at sa pagbubuo ng bansa

* Mga katangian at prinsipyong dapat taglayin ng isang kabataang Lasalyano ayon sa mga aral ng kasaysayan

 * Pagsasabuhay sa natutunan sa kurso

 

 

* Pagsulat sa mga pahayagan, mambabatas at iba pang opisyal ng pamahalaan upang

maipabatid ang paninindigan sa isang isyu o suliraning pambansa.

* Makipag-ugnayan sa COSCA sa maaari mong magawa sa pagbabago ng bansa.

 

 

*Integration

paper

* Reflection paper

 

Ikalabing-apat                                                                                       Eksaminasyong Final