Roberto C. Mata 

Part time Assistant Professor Lecturer 

SPECIALIZATION AND RESEARCH INTERESTS: 

Nineteenth Century Philippine History 
Millenarian Groups and Folk Religion Local History (Bulacan and Quezon) 
Organizational Culture 
Migration 

ACADEMIC INFO: 

MASTER OF ARTS IN PHILIPPINE STUDIES 
University of the Philippines 

BACHELOR OF ARTS MAJOR IN HISTORY 
University of the Philippines 

PUBLICATIONS: 

2004

 "Ang Cofradia de San Jose, ang Camara Baja at ang Paniwala ng mga Kapatiran sa Banal ng Bundok ng Banahaw." Cofradia de San Jose at Rehimentong Tayabas: Mga pagtalakay sa Pagusbong ng Pakikibaka ng mga Taga-Lalawigan ng Quezon. Ryan V. Paad atRegino P. Paular (Mga Patnugot). Tayabas Publication at Sangay ng Edukasyong Pangkasaysayan, Pambansang Suriang Pangkasaysayan 

"Ang Pagsisimula ng Taon sa Pagbubuo ng Kasaysayan Pilipino: Mga Enero ng Ika-19 na Dantaon." Cofradia de San Jose at Rehimentong Tayabas: Mga Pagtalakay sa Pag-usbong ng Pakikibaka ng mga Taga-Lalawigan ng Quezon. Ryan V. Paad at Regino P. Paular (Mga Patnugot). Tayabas Publication at Sangay ng Edukasyong Pangkasaysayan, Pambansang Suriang Pangkasaysayan.

2003 

"Kabanata 7: Mula Pagsasarili Hanggang sa Panahon ng Rebolusyong EDSA, 1946-1986." Kasaysayan ng Filipinas at ng mga Institusyong Filipino. Dwight Diestro (Ka-Manunulat). Quezon City: UP-SWF. 

2001 

"Ang mga Inakay ng Cofradia de San Jose at ang Bundok Banahaw." Herman Puli sa Kasaysayan. DDA Diestro, et al. (Pat). Hermano Puli Memorial Committee, Limbagang Pangkasaysayan: Tayabas Publication. Dwight David A. Diestro, Ma, Reina Boro-Magbanua at Vicente Angel Yboernes (Ka-manunulat). 

2000 

"Ang mga Kapatiran at ang Bundok Banahaw sa Kasaysayan." Raniag. Opisyal na Pahayagan ng Sentro ng Wikang Filipino, UPLB. Nobyembre. 

1996 

"Ang Wikang Filipino at ang Departamento ng Agham Panlipunan." Raniag. Opisyal na Pahayagan ng Sentro ng Wikang Filipino, UPLB. April-June. 

1992 

"Ilang Makabuluhang Punto sa Pagbabago ng Kurikulum ng B.A. Kasaysayan sa UP Diliman." Paksa, Paraan, at Pananaw sa Kasasayan: Ulat ng Pambansang Kumperensiya sa Historiyograpiyang Pilipino. MBL Abrera at DA Lapar (Mga Patnugot) Publikasyong Pang-Sentenaryo ng Rebolusyong Pilipino. Departamento ng Kasaysayan. UP Diliman. F.Llanes at R Francisco (Co-Writer).